ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนได้ติดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/4 และ ผ.ถ.4/4 และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/5 และ ผ.ถ.4/5 ณ ที่ทำการองค์การบริหรส่วนตำบลคลองเคียนและตามเขตเลือกตั้งทั้งหมด 8 เขต เลือกตั้ง

Share on Line
Share on Pinterest