ประชุมสร้างทีมงานในพื้นที่ต้นแบบและสร้างความเข้าใจในการใช้สมุดพกครอบครัว ในพื้นที่เขตตำบลคลองเคียน

ประชุมสร้างทีมงานในพื้นที่ต้นแบบและสร้างความเข้าใจในการใช้สมุดพกครอบครัว ในพื้นที่เขตตำบลคลองเคียน

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 อบต.คลองเคียน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา จัดการประชุมสร้างทีมงานในพื้นที่ต้นแบบและสร้างความเข้าใจในการใช้สมุดพกครอบครัว ในพื้นที่เขตตำบลคลองเคียน ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.คลองเคียน โดยมี นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายซัมรี แคเมาะ นักพัฒนาชุมชนชุมชน นางสาวพิรัญญา นันทบุตร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลคลองเคียน อสม.ในเขตพื้นตำบลคลองเคียน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา ซึ่งในที่ประชุมได้มีการทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกสมุดพกกลุ่มเปราะบางและการคัดกรองกลุ่มเปราะบางจากฐานข้อมูล TPMAP ตำบลคลองเคียน ทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

Share on Line
Share on Pinterest