ประกาศ ฯ เรื่อง ปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On site) ประจำปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน (16 - 30 พฤศจิกายน 2564) )

Share on Line
Share on Pinterest