thumbs
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
089-589-9764
thumbs
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
094-283-2667
thumbs
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดอบต.คลองเคียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-589-9764
thumbs
นายคณิต จุลบุษรา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
087-417-8373
thumbs
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ
094-283-2667
thumbs
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดอบต.คลองเคียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
089-589-9764

Share on Line
Share on Pinterest