thumbs
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
089-589-9764
thumbs
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
094-283-2667
thumbs
นางสาวตติญดา บุตรน้อย
นักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นายซัมรี แคเมาะ
นักพัฒนาชุมชน

thumbs
นายสมบุญ วิบูลปัญญาวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวกิตตินา บาเหมบูงา
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นางนภาภรณ์ จุลบุษรา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นางสาวพิรัญญา นันทบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสุวรรณา นันทบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวนงค์เยาว์ อุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวศิรประภา สิริขันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

thumbs
นายสมศักดิ์ ช่างเหล็ก
พนักงานขับรถยนต์

thumbs
นายนพดล เอมโอช
คนสวน

Share on Line
Share on Pinterest