thumbs
นายคณิต จุลบุษรา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
087-417-8373
thumbs
นายพงศ์ศักดิ์ หลังสัง
ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง

thumbs
นายอธิพงศ์ สุเมนทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายประสิทธิ์ อุดม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

thumbs
นายประจบ เพชรช่วย
คนงานทั่วไป

thumbs
นายอมรรัตน์ ทองภักดี
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest