thumbs
นางจีรานันท์ นิลพฤกษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผอ.กองการศึกษาฯ
094-283-2667
thumbs
นางสาวประภัสสร ทองเกตุ
นักวิชาการศึกษา

thumbs
นางสาวสุทัศรา มัจฉาเวช
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางสาวนุสจิรา มิ่งพิจารณ์
ครู

thumbs
นางนิราวดี คำเชื้อ
ครู

thumbs
นางสาวอำภา น้อยทับทิม
ครู

thumbs
นางสาวชื่นกมล ทอดทิ้ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางรจนา บำรุง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสุนีดา หมื่นราษฎร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest