thumbs
นายประเสริฐ นันทบุตร
ปลัดอบต.คลองเคียน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
089-589-9764
thumbs
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข

thumbs
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายอนุชัย สุรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Share on Line
Share on Pinterest