วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับเกลี่ยกองขยะ (บ่อที่ทิ้งขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒,๑๘๐ เมตร จำนวน ๗๒ ต้น ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ต้น ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๖๗๐ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก
26 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเช่าเต็นท์โดมพร้อมไม้กระดานปูพื้น เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสถานกักกันกลางตำบลคลองเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดเรือเป็นศูนย์พักคอย CI ตำบลคลองเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวเสม็ดนางชี จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี โดยติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒,๑๘๐ เมตร จำนวน ๗๒ ต้น ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ต้น ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๖๗๐ เมตร จำนวน ๒๓ ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก
9 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ อบต.คลองเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถนนถมหินคลุก ซอยฝายน้ำล้นนาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเคียน
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านทุ่ง หมู่ที่ 1
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของ อบต.คลองเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองหงิน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วุทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างป้ายคลองรัฐราษฎร์สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest